Cenník

Cena za služby sa odvíja od množstva dokladov za mesiac.

Orientačný cenník za spracovanie jednoduchého účtovníctva je nasledovná:

Cenník pre jednoduché účtovníctvo:

Počet položiek            neplatca DPH                         platca DPH

od 0 do 100                     60,00 eur                        80,00 eur mesačne
od 101 do 200               140,00 eur                      160,00 eur mesačne
od 201 do 300               220,00 eur                      240,00 eur mesačne
od 301 do 400               300,00 eur                      320,00 eur mesačne

Za vypracovanie účtovnej závierky vrátane daňového priznania FO ,výkazov a výstupných zostáv účtujem jednorazový poplatok 80,- eur.

Orientačný cenník za spracovanie podvojného účtovníctva:

Počet položiek            neplatca DPH                         platca DPH

od 0 do 100                     80,00 eur                      100,00 eur mesačne
od 101 do 200               160,00 eur                      180,00 eur mesačne
od 201 do 300               260,00 eur                      280,00 eur mesačne
od 301 do 400               360,00 eur                      380,00 eur mesačne

Za vypracovanie účtovnej závierky vrátane daňového priznania PO ,výkazov, poznámok,  vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku a výstupných zostáv účtujem jednorazový poplatok 200,- eur.

Pod jednou položkou sa rozumie jeden účtovný zápis, napr. jeden zápis v peňažnom denníku, v evidencii pohľadávok a záväzkov, v knihe pokladne, jedna položka na bankovom výpise, jedna položka v evidencii interných dokladov,…..

V mesačnom paušáli je zahrnuté:

  • kontrola správnosti dokladov a posúdenie oprávnenosti nákladov
  • kompletné spracovanie účtovnictva  (peňažný denník, vedenie hlavnej knihy, pokladničná
  • kniha, kniha pohľadávok a záväzkov, evidencia majetku, …..)                                                                            –
  • vyhotovenie DPH, súhrnného a kontrolného výkazu k DPH
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel                                                                     
  • komunikácia s finančným úradom
  • riešenie daňových a účtovných problémov, poradenstvo

Orientačný cenník za spracovanie miezd a personalistiky:
1 pracovnik na hlavný pracovný pomer 12,00 eur mesačne
1 dohodár 10,00 eur mesačne

V mesačnom paušáli je zahrnuté:

spracovanie miezd, výplatných pások, prihláška a odhláška zamestnancov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, vyhlásení na zdanenie príjmov, mesačných výkazov do sociálnej, zdravotnej poisťovne, mesačný a ročný výkaz zo závislej činnosti na finančný úrad, elektronická komunikácia s poisťovňami a finančným úradom, ročné zúčtovanie dane, výstupné doklady pri ukončení pracovného pomeru (ELDP, zápočet, potvrdenie o príjme), predkontácia miezd (slúži na zaúčtovanie miezd do účtovníctva), predkladanie príkazov na úhradu pre Vašu banku a iné súvisiace doklady

Nakoľko nie som platcom DPH, uvedené sumy sú konečné.